1.Wettelijk kader

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, ook gekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2.Doel verwerking

Zodra u met Pret-à-Porter een traject opstart, vraagt Pret-à-Porter via een formulier uw toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verwerken in het kader van de begeleiding van een fertiliteitstraject, uw zwangerschap/arbeid/bevalling/postpartum en/of een draagconsult.

Het is met name de bedoeling om uw persoonsgegevens te verwerken teneinde een adequate zorgverlening te bieden in het kader van de begeleiding van bovengenoemde diensten en een adequate multidisciplinaire samenwerking te bereiken met andere collega-zorgverleners.

De gegevens die Pret-à-Porter verzamelt zijn de gegevens die noodzakelijk zijn om een afspraak of een vraag naar informatie succesvol te kunnen afronden. Dit zijn dan voornamelijk klantgegevens die je verplicht dient in te geven in ons online contactformulier. Hier vragen we u om je email-adres en je naam aan ons toe te vertrouwen. Financiële gegevens verwerken wij in het kader van de boekhouding.

`

3.Verwerkingsverantwoordelijke

Uw persoonsgegevens zullen steeds worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Saskia van der Laak van Pret-à-Porter. De praktijk is gevestigd in Vliermaal, Zammelenstraat 6. Het ondernemingsnummer is 0682961954. Pret-à-Porter is te bereiken via het telefoonnummer +32 477 47 14 89 en via het e-mailadres info@p-a-p.be.

4.Rechten patiënten

U heeft, in het kader van de verwerking van persoonsgegevens bedoeld in dit formulier, ten allen tijde recht om uw persoonsgegevens kosteloos in te zien en om in voorkomend geval alle onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens die op uzelf betrekking hebben, kosteloos te laten verbeteren. U kan vragen dat uw persoonsgegevens tijdelijk niet meer verder verwerkt worden (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) totdat de juistheid van uw persoonsgegevens zijn gecontroleerd.

U heeft het recht een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen of om deze te laten overmaken aan een instelling/persoon van uw keuze,in een formaat dat toelaat om deze persoonsgegevens gemakkelijk over te dragen.

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor de doeleinden omschreven in deze verklaring. Wettelijk gezien is er een verplichting om uw persoonsgegevens minimaal 20 jaar te bewaren. Indien blijkt dat de bewaring intussen niet meer nodig is voor de doeleinden omschreven in dit formulier, dan zullen uw persoonsgegevens conform onze wettelijke verplichting nog wel worden bewaard, maar niet meer worden gebruikt voor deze doeleinden.

Indien u zou menen dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig en volgens de wettelijke vereisten zijn verwerkt, dan kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (contactgegevens beschikbaar via: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Gelieve u in eerste instantie tot de verwerkingsverantwoordelijke te richten. Vaak zullen eventuele problemen/misverstanden zo eenvoudig opgelost kunnen worden.

Indien u het formulier ondertekent, dan gaat u akkoord dat uw persoonsgegevens verwerkt worden met het oog op de doeleinden omschreven in dit formulier.

U kan steeds uw toestemming intrekken door dit te melden aan de verwerkingsverantwoordelijke, via bovenvermelde gegevens, zonder dat u daartoe een reden moet opgeven. Indien u uw toestemming intrekt, zal de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens niet verder gebruiken voor de doeleinden omschreven in dit formulier. De intrekking doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die reeds plaatsvonden vóór de intrekking van uw toestemming of van gegevensverwerkingen die zonder uw toestemming mogen worden uitgevoerd en de wettelijke bewaringsplicht.

Indien u besluit om te weigeren of om uw toestemming in te trekken, dan zal dit geen enkel nadeel met zich meebrengen voor uw huidige zorgverlening. Voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten, voorbijkomende vragen over uw rechten en alle andere aangelegenheden betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens (zoals privacybeleid), kan u zich richten tot bovenvermelde verwerkingsverantwoordelijke.

Pret à Porter gebruikt niet-functionele cookies om de gebruikservaring op deze website te evalueren en te verbeteren. Klik op de knop om hiermee akkoord te gaan.  Meer informatie vindt u op onze privacy-pagina.